Anbi

 • De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij, de R.K. Begraafplaats St. Agatha gevestigd te Leidschendam, zijn een kerkelijke rechtspersoon en maken deel uit van de R.K. Kerk in Nederland  
 • Bij de belastingdienst zijn wij bekend onder nummer 0028.13.476.
 • De begraafplaats is gelegen aan de Veurse Achterweg 29, 2264 SE Leidschendam.
 • De doelstelling van onze instelling is het exploiteren van een begraafplaats. Op onze begraafplaats worden in principe overledenen begraven die deel uitmaken van der R.K. Kerkgemeenschap. Er is geen nadrukkelijk winstbejag. Echter zullen er voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om de begraafplaats minimaal twintig jaar te onderhouden, ook al zou er geen enkele begraving meer plaatsvinden.
 • Het beleidsplan bestaat er uit dat er geen actie wordt ondernomen om de omzet te vergroten. Dit vanwege het karakter en doelstelling van onze instelling.
 • Bestuur. Het bestuur bestaat uit zes personen en komt minimaal twee maal per jaar bijeen. Binnen het bestuur wordt een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aangesteld.
 • Samenstelling bestuur:
  voorzitter: mevrouw M.J.M. Tetteroo
  secretaris: de heer V.B.M. Willems
  penningmeester: de heer J.H.M. Kuijpers
  leden: pastoor W.P.J. Bakker, de heer Th.W.J. Tetteroo. Er is één bestuursfunctie vacant.
  Pastoor Bakker is woonachtig in Rijswijk, de andere bestuurders zijn woonachtig in Leidschendam.
 • Vergoedingen. De voornaamste werkzaamheden zoals graven delven en onderhoud groenvoorziening en beheer worden uitbesteed. Een aantal werkzaamheden wordt door vrijwilligers verricht. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.


Financiële gegevens

Baten en lasten 2022